Մենք Դիլիջանում

Մենք5-րդ և 6.2 դասարաններովմայիսի 7-ին գնացինքճամփորդությանդեպիԴիլիջան:ՄենքկանգառանքՍևանալճի մոտ:Այնտեղմենքնախաճաշեցինք:images (2)
Այնուհետևմենքգնացինք <<Ջուխտակվանք >> ՋուխտակվանքիմասինմեզպատմեցԱրևիկՏատինցյանը: Այնտեղմենքշատլավ  անցկացրինք, նկարվեցինքխաղացինք  և լիքըհետաքրկիրբաներտեսանք Հետոմենքնստեցինքմեքենա և գնացինքտուն:Երբ  հասանքտունմենքշատշատհոգնածէինք, մենքմերիրերըդրեցինքտանը և գնացինքխաղալբասկետբոլ, վոլեյբոլ և ֆուտբոլ: Հաջորդօրըմենքարթնացանքլվացվեցինք,  շուտ  հագնվեցինք և գնացինքմարմնամարզություն անելու:Երբմարմնամար զությունարեցին,գնացինքտունորպիսզի  հաց  ուտենք և գնանք <<Լաստիվեր>>:Լաստիվերումմենքշատշատքայլեցինք հոգնեցինք, բայցշատլավուհետաքրքիրբաներտեսանք: Լաստիվերիմասինպատմեց մեզ  Աշոտը: Երրորդօրըմենքարթնացանքլվացվեցինք  շուտ  հագնվեցինք որպեսզիգնանք <<Մակարավանք>> :Մակարավանքիմասինպատմեցինքես,Մարինեն և Դավիթը:ԻնձշատդուրեկավՄակարավանքը:Մակարավանկիցհետոմենքմիազատտեղգտանքորհացուտեինք և խաղայինք: